Maranatha Media - Nederlands

Brochure

Bron van zegeningen

De woorden die de Vader tot Zijn Zoon sprak bij Zijn doop weerspiegelden de zegen die Hij aan Hem geschonken heeft op de eerste Sabbat van de Scheppingsweek. Dagelijks verheugde de Vader Zich in Zijn Zoon en de Zoon Zich voor Hem. Op de Sabbat ademde de Vader op Zijn Zoon en de Zoon werd in de liefde van zijn Vader verkwikt. Deze intieme verbinding tussen Vader en Zoon is permanent in de Sabbat gelegt, en elke Sabbat ademt de Vader Zijn verkwikkende rust op Zijn Zoon en allen die de Zoon accepteren.

De liefde van de Vader voor Zijn Zoon is op ieder moment, maar wordt uitgedrukt op vastgestelde tijden dat het Sabbat-principe reflecteerd. Als we op deze vastgestelde tijden tot God komen, gaan we ook het welbehagen van de Vader in Zijn Zoon binnen. Als we een onderdeel van de vrouw worden die staat op de maan en is gekleed met de zon (Openbaring 12:1), dan weten wij de tijden die vastgesteld zijn voor de verkwikking die van de troon van de Vader aan ons gestuurd is.

Onze Vader roept ons te komen in een volledigere Sabbat ervaring. Wij worden opgeroepen in alle geestelijke zegeneningen door Christus Jezus te komen als kinderen van Abraham (Galaten 3:27-29). Jezus zegt tot ons: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop” en Hij klopt bij ons aan op de vastgestelde tijden. Zal jij voor Hem de deur openmaken en de maaltijd met Hem nuttigen?

Christus Missie Voor Deze Wereld

Christus verhief het karakter van God door hem de lof toe te schrijven en hem de eer te geven van het hele doel van zijn eigen missie op aarde: om de mens recht te zetten door de openbaring van God. genade en de weergaloze perfecties van de Vader. In zijn gebed vlak voor zijn kruisiging verklaarde hij: "Ik heb uw naam geopenbaard." 'Ik heb u op aarde verheerlijkt; Ik ben klaar met het werk dat u mij te doen hebt gegeven. " Toen het doel van zijn zending was bereikt - de openbaring van God aan de wereld - kondigde de Zoon van God aan dat zijn werk was volbracht en dat het karakter van de Vader aan de mensen werd geopenbaard. {ST 20 januari 1890, par. 9}

De kindergids om het karakter van God te begrijpen

Wat is Gods ware karakter? Wat bedoelt de Bijbel als hij spreekt over Gods woede en toorn? Maakte God gebruik van geweld en veroorzaakte hij een overstroming om miljoenen mensen te vernietigen omdat ze niet wilden doen wat Hij zei? Wilde Gods toorn wraak nemen en de Egyptenaren schade berokkenen door hen 10 plagen te sturen? Raakte God zo geïrriteerd door zijn volk dat hij giftige slangen naar hen stuurde? Is dit echt Gods gerechtigheid? Dit zijn vragen die onze christelijke kinderen zullen moeten beantwoorden als ze ouder worden. zullen ze klaar voor zijn? laten we ze er klaar voor maken!

De Vernietiger

Wie was de vernietiger van de eerstgeborenen van Egypte?

Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Exodus 12:23

De wijsheid van God

Hij die de Zoon heeft heeft leven. Waarom is dat zo? Omdat in de Zoon van God een zuiver hart is van een gehoorzame Zoon tot Zijn Vader. Hij doet altijd die dingen die de Vader bevallen. Hij heeft ook de zegen van de Vader en een diepe genegenheid. Het hart van de Zoon rust perfect in Zijn Vader’s liefde.

Heerschappij over de aarde

Onder de vloek van de zonde moest de hele natuur voor de mens getuigen van het karakter en de resultaten van opstand tegen God. Toen God de mens schiep, liet Hij hem heersen over de aarde en alle levende wezens. Zolang Adam trouw bleef aan de hemel, was de hele natuur aan hem onderworpen. Maar toen hij in opstand kwam tegen de goddelijke wet, kwamen de lagere schepselen in opstand tegen zijn heerschappij. Zo zou de Heer, in Zijn grote barmhartigheid, de mensen de heiligheid van Zijn wet laten zien, en hen, door hun eigen ervaring, ertoe brengen om het gevaar te zien om het terzijde te schuiven, zelfs in de geringste mate. PP 59, 60

Het goddelijke patroon van het leven

Universele patronen van het leven zijn overal om ons heen. Deze komen van

Het Patroon van het Godsgericht

De meeste Christenen hebben vaste ideeën over de toorn en oordelen van God, zijn bezoekingen, zijn wraak en zijn bestraffingen. Ze geloven dat dit aktieve handelingen van God zijn als Hij eens Zijn geduld verliest en op eens de overtreders van Zijn wet straft en vernietigt door Zijn engelen te bevelen mensen te martelen en te doden, en door het gebruiken van natuurgewelden op een vernietigende manier om zijn doel, de afvalligen uit te roeien, te bereiken. Maar hoe komen mensen tot deze conclusie?

Oorspronkelijke liefde

Het huwelijk als instelling wordt ernstig bedreigd. Waarom hebben zoveel mensen een slechte ervaring met het huwelijk en relaties in het algemeen? Oorspronkelijke liefde kijkt naar de oorspronkelijke relatie zoals in de Bijbel wordt beschreven om te herkennen welke dingen we zouden kunnen leren om onze eigen relaties te versterken en te verrijken.

Slaande Engelen

Wat doen we met citaten zoals deze?

Onder God zijn de engelen almachtig. Bij één gelegenheid, in gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, sloegen zij van de Assyrische leger in één nacht honderdvijfentachtigduizend mannen. {DA 702}

Verovering van Kanaän

Hoe verzoenen we de massale slachting van naties door Israël met het zwaard tegen de woorden van Christus?

Mattheüs 26:52Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

Niet alleen mannen, vrouwen en kinderen ook:

Deuteronomium 2:34Wij namen in die tijd al zijn steden in en sloegen elke stad met de ban: mannen, vrouwen en kleine kinderen. Wij lieten niemand overblijven.

Verterend vuur

Voor degenen die in God geloven, is het bijna universeel beredeneerd dat de enige manier om een einde te maken aan de zonde is om de goddeloze doden op hun sporen te stoppen door een vurige stroom van woede uit het hart van God te laten stromen om de goddelozen te verbranden en een einde te maken aan hen. . Vaak wordt gedacht dat de goddelozen niet simpelweg zichzelf vernietigen, en dat als God een God van gerechtigheid is, Hij overtreders zal straffen en hen zal belonen voor hun kwaad overeenkomstig hun daden door hen rechtstreeks in vlammen te steken en zelf levend te verbranden. Zou God dit willen doen? Zijn kinderen?

Zou u uw eigenzinnige kinderen levend in vlammen willen verbranden en hen zien gillen van pijn? Sommige mensen zeggen dat de enige manier om kanker uit te roeien, is door deze eruit te snijden. Het probleem met deze analogie is dat wanneer je kanker wegsnijdt, het doel is om leven te redden, niet om het te vernietigen. Sommige mensen zeggen dat de goddelozen zijn als een hond met hondsdolheid die moet worden ingeslapen. Neemt u dan de hond en verbrandt u hem langzaam op een vuur gedurende enkele dagen terwijl hij schreeuwt en huilt van pijn terwijl de rechtvaardige uitschreeuwt - "nog een klein beetje meer, u verdient het vanwege uw slechtheid"? Is dit echt wat er aan het eind gaat gebeuren?

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. ---Jesaja53:4

Waarom moest Jezus sterven?

Het antwoord op deze vraag bepaalt of iemand gerechtigheid door geloof begrijpt. Had God het kruis nodig om voor onze zonden te betalen? Had Zijn gerechtigheid dit nodig?

Het idee van een genoegdoening of offer is begrijpelijkerwijs dat er toorn moet worden bevredigd. Maar weest u zich goed bewust dat wij het zijn die het offer nodig hebben en niet God. E.J. Waggoner, The Justice of Mercy, Present Truth UK, 30 augustus 1894.

Waggoner onthuld de macht van de kleine hoorn uit Daniël 8 dat die komt uit het heidendom en in het christendom is overgegaan, wanneer hij zegt:

we hebben de kwestie van verzoening gelaten waar de Heilige Schrift het heeft gesteld; en hoewel zij veel te zeggen hebben over de noodzaak voor de mens om met God verzoend te worden, zinspelen ze nooit op zoiets als de noodzaak voor God om met de mens verzoend te worden. Door te benadrukken dat zoiets noodzakelijk is, breng je een ernstige beschuldiging in tegen Gods karakter. Dit idee is in de christelijke kerk gekomen via het pausdom, die het op haar beurt meebracht uit het heidendom, waarin het enige denkbeeld over God was, dat dat een Wezen was wiens toorn moet worden bevredigd door een offer. E.J. Waggoner, Present Truth UK, 21 september 1893.

In dit boek zijn drie artikelen van E.J. Waggoner tussen 1893 en 1894 gepresenteerd, die de bijbelse grondbeginselen van het christelijke geloof tonen, dat u een betrouwbaar inzicht geeft betreffende de gerechtigheid door het geloof.